Akıllı Tahtanın Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi

Ali Tilbe, Yusuf Toplaoğlu, Haluk Turğut, Ferda Dikmen, Huri Özaydın, Sinem Dündar

Abstract


Bu çalışmada, dilsel açıdan Fransızca sözcük öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrenme becerisine herhangi bir katkı sağlayıp sağlamayacağı konusu ele alınmaktadır. Türkiye’deki Üniversitelerin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm öğrencilerinin, Fransızca sözcük öğrenimi karşısındaki tutumları incelenmiş ve araştırmadan elde edilen veriler, SPSS bilgisayar programı (Statistical Package for the Social Sciences) yardımıyla çözümlenmiştir. Bizim çalışmamız da, nicel araştırma tekniğinin deneye dayalı araştırmalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sormaca tekniği ile elde edilen verilerin sayısal analizi yapılmıştır. Söz konusu sormaca, yirmi tutum sorusundan oluşturulmuştur. Bu sormacadan elde edilen bulgulara göre, akıllı tahta kullanımının eğitim-öğretim sürecine yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

ABSTRACT IN ENGLISH

Use of Smart Board in French Preparatory Class Vocabulary Learning

In this study, we focus on the use of smart boards and whether it will contribute to the learning of French vocabulary. We have investigated students' attitudes towards learning French words and all of the data obtained during the research have been analysed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) computer program. This study has been evaluated within the framework of empirical studies of qualitative research method. In collecting data, questionnaire technique was used and quantitative data were obtained and analysed. The questionnaire in question was constituted from 20 attitude questions. According to findings from this questionnaire, it was determined that the use of smart boards is helpful to the educational process. 


Keywords


Technology; French learning; vocabulary learning; smart board; dynamic education; Teknoloji, Fransızca öğrenimi, sözcük öğrenimi, akıllı tahta, dinamik eğitim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıkgöz, M. & (2011). Avantaj ve dezavantajları ile akıllı tahta sistemlerine bakış. Akademik Bilişim Konferansı, (s. 1-4). Malatya. 12 21, 2014 tarihinde http://ab.org.tr/ab13/bildiri/4.pdf adresinden alındı.

Adıgüzel, T. & (2011). Akıllı Tahtalar ve Öğretim Uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.

Akpınar, B., & Aydın, K (2009). Çok Duyulu (Multisensory) Yabancı Dil Öğretimi. TUBAV Bilim Dergisi, 2(1), 99-106.

Ateş, M (2010). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi (22), 409 – 427.

Bağcı, H (2013). Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Türkçe İşletme Programı Eğitim Yönetimi.

Bulut, İ. & Koçoğlu, E. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 242-258.

Campbell, C. & (2010). Using interactive whiteboards in pre-service teacher education: Examples from two Australian universities. Australasian Journal of Educational Technology, 4(26), 447-463.

Catroux, M (2006). Perspective co-actionnelle et TICE : quelles convergences pour l’enseignement de la langue de spécialité ? Journées d’Étude de l’EA 2025, IUT Bordeaux I.

Çelik, S. & (2012). Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dergipark Ulakbilim, 43-60. 1 2, 2016 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ajesi/article/view/5000110005/5000102338 adresinden alındı.

Demirel, Ö (1993). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları.

Ekici, S. & (2013). FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2(27), 317-339.

Emko, E (2014, 12 28). Akıllı Tahta Nedir? emko (maye Yazı Tahtaları ve Eğitim Gereçleri A.Ş.): http://www.ee.com.tr/UrunDestek.aspx?DestekID=18 adresinden alındı.

Erduran, A. v (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen ve Matematik Öğretmeni Görüşlerinin Karşılaştırılması. 9 th International Educational Technology Conference (s. 14-21). IETC.

Fernandez, J. M (2003). Interactive Whiteboards: a powerful learning tool. Principal, 1(83), 63.

Gerard, F., Greene, M., & Widener, J (1999). Using SMART board in foreign languages classes. Report in proceedings of the 1999 Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. ERIC Document Reproduction Service No. ED 4.

Greiffenhagen, C (2000). From traditional blackboards to interactive whiteboards: a pilot study to inform system design. Proceedings of the 24th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (s. 305-313). Hiroshima, Japan: PME-24.

Gündoğdu, T (2014). Bir Öğretme-Öğrenme Aracı Olarak Akıllı Tahta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 392-401.

http://www.turkceogretimi.com/Dil-O%C4%9Fretim-Yontemleri/article/630-yabanci- dil- ogretiminde-gorsel-araclarin-etkin-kullanimi-ile-ogrenci-motivasyonun- sağlanması/4 (Erişim Tarihi: 19.12.2014).

ITILT (2011). Dil Öğretiminde Etkileşimli Teknolojiler. Interactive Technologies in Language Teaching: www.itilt.eu adresinden alındı.

Kaya, H. & (2011). Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 1(3), 179-189.

Kırbağ Zengin, F. & (2011). Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarı ve Tutuma Etkisi. International Computer & Instructional Technologies Symposium. Elazığ: Fırat Universitesi.

Min, K. & (2011). Integration of SMART board technology and effective teaching. Imanager’s Journal on School Educational Technology, 1(7), 38-47.

Preston, C. & (2008). Use of SMART boards for teaching, learning and assessment in kindergarten science. Teaching Science, 2(54), 50-53.

Smith, H. J (2005). Interactive whiteboards: Boon or badvagon bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 2(21), 91-101.

Sünkür, M., Şanlı, Ö., & Arabacı, İ (2011). Akıllı Tahta Uygulamaları Konusunda İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Görüşleri (Malatya İli Örneği). 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Elazığ: Fırat University.

Tataroğlu, B. & (2010). Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 233-250.

Yorulmaz, M (2009). Göreve dayalı Öğretim Yönteminin Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme Becerisinde Kullanılmasının Avantajları. Edirne: Trakya Üniversitesi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Transnational Press London

Copyright © 2011-2016 Border Crossing / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.